Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Standardy etyczne

Standardy etyczne
W celu realizacji standardów etycznych na najwyższym poziomie w czasopiśmie Modern Management Review wdrożono procedury rekomendowane przez COPE (Committee on Publication Ethics).
 
Wszystkie gromadzone w procesie wydawniczym dane są zgodne z klauzulą informacyjną RODO 2018
 
Zasady recenzowania artykułów naukowych w Czasopiśmie Modern Management Review
 
 1. Do oceny każdego artykułu redaktorzy powołują dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki autora.
 2. Co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Redaktorzy dobierają recenzentów najbardziej kompetentnych w danej dziedzinie.
 4. Między recenzentami i autorami artykułów nie występuje konflikt interesów.
 5. Procedura recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności.
 6. Każda recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem o dopuszczenie lub odrzucenie artykułu do publikacji.
 7. Nie są przyjmowane recenzje niespełniające merytorycznych i formalnych wymagań.
 8. Wstępnie zakwalifikowany przez redaktora naczelnego do wydania artykuł zostaje wysłany do recenzentów, którzy wypowiadają się na temat jego przyjęcia lub odrzucenia. Recenzenci mają prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.
 9. W przypadkach spornych powoływani są dodatkowi recenzenci.
 10. Uwagi recenzentów są przekazywane autorowi, który ma obowiązek poprawienia tekstu.
 11. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu artykułu podejmuje redaktor naczelny czasopisma, zasięgając opinii członków Komitetu Redakcyjnego.
 12. Formularz recenzji znajduje się do pobrania TUTAJ.
 13. Każdy recenzent przedkłada wraz z recenzją deklarację recenzenta o niewystępowaniu konfliktu interesów (do pobrania TUTAJ). 
 14. Nazwiska recenzentów współpracujących będą podawane raz w roku – w ostatnim numerze czasopisma, a także opublikowane na stronie internetowej czasopisma.
 15. Szczegółowe informacje nt. recenzowania artykułów oraz przebiegu prac w redakcji czasopisma i Oficynie Wydawniczej są opisane w wytycznych dla autorów artykułów naukowych.
 
 
Aby przeciwdziałać nierzetelności w nauce (ghostwriting, guest authorship), redakcje CZasopism Politechniki Rzeszowskiej wprowadzają odpowiednie procedury charakterystyczne dla reprezentowanych dziedzin nauki i są na etapie wdrażania podanych rozwiązań:
 • Redakcja będzie wymagać podania wkładu poszczególnych autorów w powstanie artykułu (z podaniem ich afiliacji i informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, badań itd.); główną odpowiedzialność będzie ponosił autor zgłaszający artykuł.
 • Redakcja będzie wyjaśniać autorom pojęcia ghostwriting i guest authorship, które są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki tego typu działań ze strony autorów będą demaskowane, włącznie powiadomieniem odpowiednich podmiotów.
 • Redakcja będzie uzyskiwać informacje o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych i innych podmiotów (financial disclosure).
 • Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania zasad etyki obowiązujących w nauce.
Konflikt interesów
Między recenzentami i autorami artykułów nie może występować konflikt interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia i związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji. Każdy recenzent wraz z recenzją przedkłada deklarację recenzenta o niewystępowaniu konfliktu interesów (do pobrania TUTAJ). Recenzent jest zobowiązany do poinformowania redakcji czasopisma o występowaniu konfliktu interesów. 

Wydział Zarządzania
al. Powstańców Warszawy 10, 35-959 Rzeszów,

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności